Obchodní podmínky a reklamační řád

Tyto Obchodní podmínky jsou podkladem pro veškerá obchodní ujednání uzavírané společností Diesel servis Kovařík -Třebíč, s.r.o., se sídlem v Třebíči, PSČ 674 01, Řípov 45, IČ 045 70 022, DIČ CZ04570022, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl C, vložka 90677 při prodeji či směně jejího Zboží nebo zhotovení Díla.

Tyto Obchodní podmínky platí i v případě, že Prodávající sjedná s Kupujícím zvláštní ujednání pro nadstandardní či jinak specifické dodávky svého Zboží, a to podpůrně pro věci zvláštními ujednáními výslovně nedohodnuté. Odchylná písemná ujednání Prodávajícího s Kupujícím mají přednost před ustanoveními těchto Obchodních podmínek, a to ve vztazích, které upravují tyto Obchodní podmínky.

Obchodní podmínky platí i pro nákup v Internetovém obchodě na webovém portále www.dieseltrebic, příp. www.dieselripov.cz; jejich akceptace je současně podmínkou pro nákup učiněný v tomto Internetovém obchodě, přičemž jsou nedílnou součástí nabídky Prodávajícího k uzavření Kupní smlouvy. Kupující odesláním objednávky prostřednictvím Internetového obchodu stvrzuje, že se s Obchodními podmínkami seznámil, že s nimi souhlasí a výslovně je přijímá.

1. Definice pojmů

1.1 „Cena díla“ – peněžní částka, která je úplatou za zhotovení Díla, to včetně DPH a je dohodnuta mezi Smluvními stranami.

1.2 „Dílo“ – movitá věc, které je na základě objednávky Objednatele Zhotovitelem opravována či upravována.

1.3 „Internetový obchod“ –je webový portál na adrese www.dieseltrebic.cz, příp. www.dieselripov.cz,prostřednictvím něhož jezajišťován prodej Zboží Prodávajícího distančním způsobem.

1.4 „Katalog“ – označuje katalog Zboží Prodávajícího obsahující Zboží nabízené Prodávajícím.

1.5 „Kupní cena“ – peněžní částka, která je úplatou za prodej Zboží, to včetně DPH a je dohodnuta mezi Smluvními stranami. Nevylučuje-li to smysl, je Kupní cenou označena i Cena díla (zejména v části společných ustanovení těchto Obchodních podmínek, které se vztahují na Kupní smlouvu i Smlouvu o dílo).

1.6 „Kupní smlouva“ – Smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím, jejímž předmětem je dodání Zboží za Kupní cenu. Na základě Kupní smlouvy se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu jím vybrané Zboží a umožnit mu nabýt vlastnické právo k tomuto Zboží a Kupující se zavazuje toto Zboží převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu Kupní cenu. V případě, že je Kupní smlouva uzavřena mezi Prodávajícím a Spotřebitelem, řídí se tato smlouva i právní vztahy s ní související příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, a to zejména ustanovením § 2079 a násl. a § 1810 a násl. Občanského zákoníku. V případě, že je Kupní smlouva uzavřena mezi Prodávajícím a Podnikatelem, řídí se tato smlouva i právní vztahy s ní související příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, a to zejména ustanovením § 2079 a násl. Občanského zákoníku. V některých případech Prodávající požaduje v rámci Kupní smlouvy po Kupujícím předání jiné movité věci, ve vlastnictví Kupujícího, odpovídající typově Kupujícím vybranému Zboží (směnu starého kusu za nový), v takovém případě se přiměřeně použijí ustanovení § 2184 a násl. Občanského zákoníku s tím, že cena za nové Zboží je již kalkulována s ohledem na takovou směnu. Nevylučuje-li to smysl, je Kupní smlouvou označena i Smlouva o dílo (zejména v části společných ustanovení těchto Obchodních podmínek, které se vztahují na Kupní smlouvu i Smlouvu o dílo).

1.7 „Kupující“ – fyzická nebo právnická osoba, která uzavře Kupní smlouvu s Prodávajícím, jejímž předmětem je dodávka Zboží. Kupující může být Spotřebitel nebo Podnikatel. Nevylučuje-li to smysl, je Kupujícím označen i Objednatel (zejména v části společných ustanovení těchto Obchodních podmínek, které se vztahují na Kupní smlouvu i Smlouvu o dílo).

1.8 „Místo plnění“ – místo, které Kupující označí při uzavírání Kupní smlouvy/Smlouvy odílo jako místo,kam má být Prodávajícím/Zhotovitelem odesláno Kupujícím/Objednatelem vybrané Zboží.

1.9 „Náklady na odeslání“ – peněžní částka, která je úplatou za odeslání Zboží (doprava,poštovné, balné) do Místa plnění. V případě odstoupení od Kupní smlouvy/Smlouvy o dílo ponese Kupující/Objednatel náklady za navrácení zboží, jestliže toto Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

1.10 „Obchodní podmínky“ – jsou tyto obchodní podmínky a reklamační řád.

1.11 „Občanský zákoník“ - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

1.12 „Objednatel“ - fyzická nebo právnická osoba, která uzavře Smlouvu o dílo se Zhotovitelem, jejímž předmětem je zhotovení Díla. Objednatel může být Spotřebitel nebo Podnikatel.

1.13 „Podnikatel“ – Kupující či Objednatel, který při uzavírání a plnění Kupní smlouvy či Smlouvy o dílo jedná v rámci svéobchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

1.14 „Prodávající“ – společnost Diesel servis Kovařík -Třebíč, s.r.o. sídlem v Třebíči, PSČ 674 01, Řípov 45, IČ 045 70 022, DIČ CZ04570022, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl C, vložka 90677. Nevylučuje-li to smysl, je Prodávajícím označen i Zhotovitel (zejména v části společných ustanovení těchto Obchodních podmínek, které se vztahují na Kupní smlouvu i Smlouvu o dílo).

1.15 „Smlouva o dílo“ - smlouva uzavřená mezi Objednatelem a Zhotovitelem, jejímž předmětem je zhotovení Díla, resp. oprava movité věci za Cenu díla. Na základě Smlouvy o dílo se Zhotovitel zavazuje zhotovit, resp. opravit pro Objednatele Dílo a Kupující se zavazuje toto Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli Cenu díla, jakož i poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost a předat Zhotoviteli věc potřebnou ke zhotovení Díla. V případě, že je Smlouva o dílo uzavřena mezi Zhotovitelem a Spotřebitelem, řídí se tato smlouva i právní vztahy s ní související příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, a to zejména ustanovením § 2586 a násl. a § 1810 a násl. Občanského zákoníku V případě, že je Smlouva o dílo uzavřena mezi Zhotovitelem a Podnikatelem, řídí se tato smlouva i právní vztahy s ní související příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, a to zejména ustanovením § 2586 a násl. Občanského zákoníku.

1.16 „Smluvní strany“ – společné označení Prodávajícího a Kupujícího či Objednatele a Zhotovitele; případně v jednotném čísle označují jednoho z nich.

1.17 „Spotřebitel“ – Kupující či Objednatel, který při uzavírání a plnění Kupní smlouvy či Smlouvy o dílo nejedná v rámcisvé podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání.

1.18 „Zákon o ochraně spotřebitele“ – zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, v platném znění.

1.19 „Zboží“ – movitá věc, která je nabízena ke koupi Prodávajícím, či případně ke směně. Jedná se zejména o náhradní díly do vozidel (nové či repasované). Pokud se jedná o nabídku uveřejněnou v Internetovém obchodě, je každá taková věc označena názvem a objednacím číslem a je vyobrazena na fotografii. Tato fotografie je ilustrační Informace o dostupnosti Zboží „skladem“ a je pouze orientační, neboť stav skladem dostupného Zboží je průběžně aktualizován v návaznosti na realizované prodeje a informace o dostupnosti, resp. nedostupnosti Zboží skladem se tak mohou v Internetovém obchodě objevit s určitou časovou prodlevou. V případě skladové nedostupnosti Zboží, ohledně něhož byla uzavřena Kupní smlouva, Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů od uzavření Kupní smlouvy, objednávku odmítne.Nevylučuje-li to smysl, je Zbožím označeno i Dílo (zejména v části společných ustanovení těchto Obchodních podmínek, které se vztahují na Kupní smlouvu i Smlouvu o dílo).

1.20 „Zhotovitel“ – společnost Diesel servis Kovařík -Třebíč, s.r.o. sídlem v Třebíči, PSČ 674 01, Řípov 45, IČ 045 70 022, DIČ CZ04570022, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl C, vložka 90677.

1.21 Informace o jazycích, ve kterých lze smlouvy uzavřít: Kupní smlouvu i Smlouvu o dílo lze uzavřít v českém jazyce.

A. Ustanovení týkající se Kupní smlouvy

2. Objednávka a uzavření Kupní smlouvy

2.1 Předpokladem pro dodání Zboží je objednávka učiněná ze strany Kupujícího, která se považuje za návrh Kupní smlouvy.

2.2 Objednávka Zboží musí být učiněna písemnou formou. Objednávku lze písemně učinit přes Internetový obchod. Písemná forma objednávky je též splněna, je-li objednávka učiněná faxem či e-mailem.

2.3 Je-li objednávka činěna prostřednictvím Internetového obchodu, je podmínkou její platnosti vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

2.4 V případě objednávky činěné jinak než prostřednictvím Internetového obchodu, musí objednávka obsahovat vždy tyto údaje:
- typ Zboží - přesné označení dle Katalogu Prodávajícího,
- požadované množství konkrétního typu Zboží,
- identifikaci Kupujícího, případně jméno osoby oprávněné jménem Kupujícího jednat,
- e-mailové a telefonické spojení na Kupujícího.

2.5 V případě, že je objednávka činěna jinak než prostřednictvím Internetového obchodu, zasílá Kupující písemnou objednávku na adresu Prodávajícího. Objednávku lze zaslat i na firemní faxové číslo [bude doplněno] či firemní e-mailové adresy info@dieseltrebic.cz.

2.6 Objednávka Kupujícího platí za přijatou (dochází k uzavření Kupní smlouvy) pouze tehdy, je-li Prodávajícím beze změn písemně potvrzena do 5 pracovních dnů. V případě, že Prodávající modifikuje objednávku Kupujícího, je Kupní smlouva uzavřena teprve tehdy, jsou-li oběma Smluvními stranami písemně akceptovány všechny podmínky Kupní smlouvy. Kupní smlouva se považuje rovněž za uzavřenou okamžikem převzetí objednaného Zboží Kupujícím od Prodávajícího.

2.7 Prodávající neodpovídá Kupujícímu za případné škody vzniklé z chybných údajů sdělených Kupujícím.

2.8 Objednávku, která nesplňuje podstatné nebo uvedené náležitosti, anebo je neurčitá nebo nesrozumitelná, může Prodávající odmítnout nebo vrátit Kupujícímu k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se na objednávku hledí, jako by nebyla nikdy učiněna.

2.9 Pokud po uzavření Kupní smlouvy vyjde najevo, že dodání Zboží není možné, neboť Zboží neexistuje a není možné jej opatřit, nebo dodání Zboží sice je možné, ale jen za vyšší cenu, s vyššími náklady nebo s jinými obtížemi, zejména v případech, kdy Zboží není skladem, takže poskytnutí plnění je pro Prodávajícího nevýhodné, neboť náklady na jeho poskytnutí neodpovídají hodnotě protiplnění, které má Prodávající obdržet, nebo plnění není možné poskytnout ve lhůtě stanovené v Kupní smlouvě, je Prodávající oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy.

3. Dodací podmínky

3.1 Prodávající splní svou povinnost dodat Zboží Kupujícímu v okamžiku, kdy předá Zboží přímo Kupujícímu nebo jím pověřené osobě a je-li Zboží odesíláno, pak je povinnost Prodávajícího dodat Zboží splněna v okamžiku, kdy je Zboží předáno dopravci zajišťujícímu přepravu Zboží pro Kupujícího.

3.2 Dodané Zboží je Kupující povinen převzít. Pokud Kupující řádně dodané Zboží nepřevezme, je Prodávající oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy. V tomto případě je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu Náklady na odeslání.

3.3 Prodávající dodá Zboží Kupujícímu nejpozději do [14] pracovních dní od uzavření Kupní smlouvy. Přesný termín dodání v rámci této lhůty sdělí Kupujícímu Prodávající nebo dopravce zajišťující přepravu Zboží pro Kupujícího telefonicky nebo e-mailem.

3.4 Kupující je při přebírání Zboží od dopravce provádějícího přepravu Zboží do Místa plnění povinen zkontrolovat neporušenost obalu Zboží s tím, že pokud při kontrole zjistí, že obal je porušen nebo zásilka obsahující Zboží je jinak poškozena nebo zdeformována, nesmí zásilku obsahující Zboží převzít a je povinen Prodávajícího neprodleně informovat o důvodech, proč Zboží nepřevzal. V případě převzetí takové zásilky je nutné s dopravcem sepsat protokol o poškození zásilky. Prodávající je oprávněn dodat Kupujícímu náhradní plnění do 30 dnů ode dne, kdy bylo Kupujícím oprávněně odmítnuto převzetí Zboží. V případě, že zásilka obsahující Zboží nevykazuje žádné znaky vnějšího poškození nebo deformace, avšak po převzetí zásilky kontrolou Zboží Kupující zjistí, že Zboží je poškozeno a toto poškození mohlo být způsobeno při přepravě zásilky, je Kupující povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou pracovních dnů ode dne, kdy zásilku převzal, oznámit Prodávajícímu, jinak odpovídá za škodu, která Prodávajícímu vznikne v důsledku porušení této povinnosti. V takovém případě jsou nároky Kupujícího řešeny v reklamačním řízení.

3.5 V souvislosti s dodáním (převzetím) Zboží si mohou Smluvní strany sjednat zejména níže uvedené způsoby převzetí Zboží, resp. Kupující si volí způsob dodání při uzavírání Kupní smlouvy:
Typ osobní převzetí - Kupující nebo jím pověřená osoba přebírá Zboží osobně v Prodávajícím oznámené provozovně. Náklady na odeslání činí částku 0,-Kč.
Typ doprava - Prodávající zajišťuje na náklady Kupujícího dopravu Zboží včetně vykládky; veškeré Náklady na odeslání Zboží je Prodávající oprávněn Kupujícímu vyúčtovat (vyfakturovat). Náklady na odeslání jsou účtovány dle aktuálního ceníku dopravce.

3.6 V případě prodlení Kupujícího s převzetím Zboží je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu poplatek za uskladnění Zboží ve výši 100 Kč za každý započatý den prodlení ode dne, kdy mělo být Zboží Kupujícím převzato.

4. Přechod nebezpečí škody na Zboží a přechod vlastnického práva keZboží, výhrada vlastnictví

4.1 Nebezpečí škody na Zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího v okamžiku převzetí Zboží Kupujícím. Pokud však Kupující v rozporu s Kupní smlouvou Zboží nepřevezme, přechází nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího v okamžiku, kdy Kupující odmítl převzít Zboží nebo jinak dodané Zboží nepřevzal. Má-li Kupující převzít věc od třetí osoby, přechází na něho nebezpečí škody okamžikem, kdy mohl s věcí nakládat.

4.2 Vlastnické právo ke Zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího v okamžiku převzetí Zboží Kupujícím nebo v okamžiku úplného zaplacení Kupní ceny, a to dle toho, která z uvedených skutečností nastane později.

5. Kupní cena, platební podmínky a slevy

5.1 Kupující se zavazuje zaplatit Prodávajícímu sjednanou Kupní cenu a Náklady na odeslání, a to buď platbou v hotovosti Prodávajícímu při osobním převzetí Zboží, předchozíplatbou na účet na základě daňového dokladu (na fakturu), nebo platbou při převzetí Zboží (na dobírku). Kupující si volí způsob placení Kupní ceny při uzavírání Kupní smlouvy.

5.2 Prodávající je oprávněn požadovat zaplacení Kupní ceny nebo zálohy na Kupní cenu předem, a to zejména v případě, že obsahem Kupní smlouvy je většího množství Zboží nebo Zboží vyšší hodnoty.

5.3 Náklady na odeslání jsou splatné spolu s Kupní cenou a stejným způsobem jako Kupní cena. Kupující obdrží daňový doklad s vyúčtováním Kupní ceny a Nákladů na odeslání spolu se Zbožím, případně při platbě při osobním převzetí Zboží. Před uzavřením Kupní smlouvy bude Kupující obeznámen s kompletní specifikací částky Kupní ceny a Nákladů na odeslání.

5.4 Pokud jsou Kupní cena a Náklady na odeslání placeny při převzetí Zboží (osobní převzetí/na dobírku), je Kupující povinen uhradit Kupní cenu a Náklady na odeslání v hotovosti nebo platební kartou (je-li dopravce vybaven zařízením pro přijímání plateb platební kartou) dopravci zajišťujícímu přepravu Zboží pro Kupujícího. Nezaplatí-li Kupující Kupní cenu a Náklady na odeslání při převzetí Zboží, může Prodávající nebo dopravce zajišťující přepravu Zboží pro Kupujícího odmítnout Kupujícímu předat Zboží a Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy. V tomto případě je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu Náklady na odeslání ve výši sjednané v Kupní smlouvě, a to do 14 dnů ode dne, kdy mu nebylo Zboží předáno z důvodu nezaplacení Kupní ceny a/nebo Nákladů na odeslání.

5.5 V případě prodlení Kupujícího s úhradou Kupní ceny je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z neuhrazené části Kupní ceny za každý započatý den prodlení.

5.6 V případě, že je dojednána směna (tj. výměna starého kusu za nové Zboží), je Kupující povinen starý kus obdobný typu Zboží předat Prodávajícímu, a to následujícími způsoby. Při osobním převzetí Zboží je Kupující povinen současně s převzetím Zboží předat Prodávajícímu starý kus obdobný typu Zboží. Pokud je Zboží přepravováno dopravcem, je Kupující povinen starý kus obdobný typu Zboží odeslat Prodávajícímu nejpozději do [5] dní ode dne převzetí Zboží Prodávajícího. Náklady související s dopravou starého kusu obdobný s typem Zboží nese Kupující, Prodávající se zavazuje starý kus obdobný typu Zboží převzít, není-li zásilka obsahující starý kus obdobný typu Zboží poškozena. Odmítne-li Prodávající z tohoto důvodu zásilku převzít, vyrozumí o této skutečnosti bez zbytečného odkladu Kupujícího. Není-li starý kus obdobný typu Zboží předán Prodávajícímu současně nebo před převzetím Zboží, uhradí Kupující Prodávajícímu vratnou zálohu v dohodnuté výši. Po té, co Prodávající obdrží starý kus obdobný typu Zboží, vrátí dohodnutou vratnou zálohu zpět Kupujícímu.

5.7 Prodávající může při prodeji Zboží nabízet Zboží za nižší cenu, než je cena, za kterou je Zboží běžně nabízeno. U Zboží, na něž je poskytována sleva, je výslovně uvedena cena Zboží před slevou a cena Zboží po slevě. Prodávající dodává Zboží za nižší cenu jen do vyprodání skladových zásob tohoto Zboží.

5.8 V případě, že po uzavření Kupní smlouvy vyjde najevo, že Zboží není možné dodat za nižší cenu, neboť došlo k vyprodání skladových zásob, je Prodávající oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy, případně oznámit tuto skutečnost Kupujícímu s tím, že v případě, že Kupující nemá zájem o dodání Zboží za běžnou cenu, mají Kupující i Prodávající právo odstoupit od Kupní smlouvy.
5.9 Pro případ odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Kupujícího nese Kupující náklady za navrácení Zboží.
5.10 V případě odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího vrátí Prodávající Kupujícímu peněžní prostředky, které Prodávající od Kupujícího na základě Kupní smlouvy přijal, snížené případně o adekvátní částku odpovídající opotřebení Zboží vzniklého v důsledku nakládání se Zbožím v rozporu s účelem, ke kterému je Zboží určeno s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

B. Ustanovení týkající se Smlouvy o dílo

6. Objednávka a uzavření Smlouvy o dílo

6.1 Předpokladem pro opravu či úpravu věci je objednávka učiněná ze strany Objednatele, která se považuje za návrh Smlouvy o dílo.

6.2 Objednávka opravy či úpravy věci musí být učiněna písemnou formou. Písemná forma objednávky je též splněna, je-li objednávka učiněná faxem či e-mailem.

6.3 Objednávka opravy Zboží musí obsahovat vždy tyto údaje:
- požadovanou úpravu či opravu movité věci,
- identifikaci Objednatele, případně jméno osoby oprávněné jménem Objednatele jednat,
- e-mailové a telefonické spojení na Objednatele.

6.4 Písemnou objednávku Objednatel zasílá na adresu Zhotovitele. Objednávku lze zaslat i na firemní faxové číslo [bude doplněno] či firemní e-mailové adresy info@dieseltrebic.cz.

6.5 Zhotovitel na základě písemné objednávky zašle Objednateli potvrzení o přijetí objednávky společně s předběžnou Cenou díla a termínem předání Díla. Smlouva o dílo je uzavřena teprve tehdy, jsou-li oběma Smluvními stranami písemně akceptovány všechny podmínky Smlouvy o dílo. Smlouva o dílo se považuje rovněž za uzavřenou okamžikem převzetí Díla Objednatelem od Zhotovitele.

6.6 Objednávku, která nesplňuje podstatné nebo uvedené náležitosti, anebo je neurčitá nebo nesrozumitelná, může Zhotovitel odmítnout nebo vrátit Objednateli k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se na objednávku hledí, jako by nebyla nikdy učiněna.

6.7 Objednatel je povinen nejpozději do [bude doplněno] dní ode dne uzavření Smlouvy o dílo předat Zhotoviteli věc, na které má být oprava či úprava Zhotovitelem provedena. Pokud Objednatel tuto povinnost v uvedené lhůtě nesplní, má Zhotovitel právo od Smlouvy o díloodstoupit.

6.8 Pokud po uzavření Smlouvy o dílo vyjde najevo, že zhotovení Díla není možné nebo zhotovení Díla sice je možné, ale jen za podstatně vyšší cenu, s podstatně vyššími náklady nebo s jinými obtížemi, takže zhotovení Díla je pro Zhotovitele nevýhodné, neboť náklady na jeho zhotovení neodpovídají hodnotě protiplnění, které má Zhotovitel obdržet, nebo plnění není možné poskytnout ve lhůtě stanovené ve Smlouvě o dílo, je Zhotovitel oprávněn od Smlouvy o díloodstoupit.

7. Dodací podmínky

7.1 Ve vztahu k dodání Díla se obdobně použijí dodací podmínky na Zboží ve smyslu čl. 3 těchto Obchodních podmínek.

8. Cena díla, platební podmínky, slevy

8.1 Cenu díla, byla-li mezi Smluvními strana ve Smlouvě o dílo sjednána jako předběžná (cena určená odhadem), je Zhotovitel oprávněn jednostranně upravit dle skutečné ceny Díla.

8.2 Na Cenu díla a platební podmínkyve vztahu k Ceně díla a případné slevy vztahující se k Dílu se obdobně použijí ustanovení ve smyslu čl. 5 těchto Obchodních podmínek upravující Kupní cenu, platební podmínky a slevy ve vztahu ke Zboží.

C. Společná ustanovení pro Kupní smlouvu a Smlouvu o dílo

9. Užívání a údržba Zboží

9.1 Při výběru Zboží je nutné, aby zvolený druh a velikost výrobku přesně odpovídaly potřebám uživatele Zboží. Kupující před zakoupením Zboží vezme v úvahu zejména účel užití Zboží. Pouze Zboží dobře zvolené z hlediska funkčního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu užití Zboží.

9.2 Uvedení Zboží do provozu musí být provedeno odborným způsobem. V opačném případě Prodávající negarantuje naplnění užitné hodnoty a účelu užití Zboží.

9.3 V případě, že je způsob užívání Zboží stanoven v návodu na užívání, je Kupující povinen se s tímto návodem před započetím užívání Zboží seznámit.

9.4 Po celou dobu užívání zakoupeného Zboží je nutné věnovat dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto Zboží. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost Zboží, jako např. užívání Zboží k nevhodnému účelu či jeho neodborné uvedení do provozu. Vliv prostředí a okolnosti užívání, které mohou snižovat životnost Zboží a Prodávající za ně nemůže nést odpovědnost, nemohou být důvodem k pozdější reklamaci. Také vada, která vznikla neodbornou manipulací nebo neodborným uvedením do provozu, nemůže být důvodem k reklamaci.

9.5 Za vadu Zboží nelze považovat změnu (vlastnosti) Zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálu, z nichž je Zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození vnějším vlivem nebo jiného nesprávného zásahu Kupujícího či třetí osoby.

10. Odpovědnost za vady, záruka, reklamace, reklamační podmínky – Reklamační řád

10.1 Prodávající odpovídá Kupujícímu za vady Zboží, pokud se vyskytnou na Zboží při převzetí Zboží, popřípadě v záruční době, dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, pokud je Kupující Podnikatelem, a dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku a Zákona o ochraně spotřebitele, pokud je Kupující Spotřebitelem, a dále dle pravidel stanovených v Kupní smlouvě.

10.2 Kupující je povinen provést kontrolu Zboží při převzetí Zboží, a pokud to není možné, bez zbytečného odkladu po převzetí Zboží.

Odpovědnost za vady ve vztahu ke Kupujícímu, který je Spotřebitelem

10.3 Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že Zboží je při převzetí Kupujícím ve shodě s Kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s Kupní smlouvou se rozumí, že Zboží má jakost a užitné vlastnosti Kupní smlouvou požadované, Prodávajícím popisované nebo na základě prováděné reklamy očekávané, popř. jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé. V případě, že Zboží při převzetí Kupujícím není ve shodě s Kupní smlouvou, má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu Zboží uvedl do stavu odpovídajícího Kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou Zboží, nebo jeho opravou, případně aby Prodávající poskytl Kupujícímu přiměřenou slevu z Kupní ceny; v případě podstatného porušení smlouvy má Kupující též právo od Kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil, případně též jedná-li se o vadu, kterou Kupující musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Kupní smlouvy.

10.4 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se projeví u Zboží, v době 24 měsíců od jeho převzetí. V případě, že se jedná o koupi použitého Zboží nebo opravu použitého Zboží,činí doba pro uplatnění práv z vadného plnění 12 měsíců. Prodávající dále poskytuje na Zboží záruku za jakost v délce trvání 12 měsíců,tedy zavazuje se, že Zboží bude po dobu trvání záruční doby způsobilé k použití k obvyklému účelu a zachová si obvyklé vlastnosti. Záruční doba a doba pro uplatnění práv z vadného plnění počíná běžet od odevzdání Zboží Kupujícímu; bylo-li Zboží podle smlouvy odesláno, běží od doručení Zboží do místa plnění.

10.5 Pro případ uplatnění práva na odstranění vady opravou věci má Kupující právo, aby vada byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen reklamovanou vadu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpělafunkčnost a kvalita Zboží. V případě vady odstranitelné má Kupující právo na výměnu Zboží nebo pro případ podstatného porušení smlouvy též na odstoupení od Kupní smlouvy, pokud

a) reklamace nebyla vyřízena do 30 kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění a nedošlo k jiné dohodě o době vyřízení reklamace, nebo

b) Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad Zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. Větším počtem vad trpí Zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři různé (vzniklé z různých příčin) odstranitelné vady.

10.6 Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby Zboží bylo řádně užíváno jako výrobek bez vady, má Kupující, právo požadovat výměnu Zboží za nový kus nebo odstoupit od Kupní smlouvy. Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem.

10.7 Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů: Prodávající tímto Spotřebitele ve smyslu ustanovení § 14 Zákona o ochraně spotřebitele informuje, že spory mezi Prodávajícím a Spotřebitelem, které se nepodařilo urovnat přímo, je možné též řešit formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je zejména Česká obchodní inspekce (internetové stránky www.coi.cz); Ministerstvo průmyslu a obchodu vede seznam subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Právní úprava mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je obsažena zejména v ustanoveních § 20d a násl. Zákona o ochraně spotřebitele.

Odpovědnost za vady ve vztahu ke Kupujícímu, který je Podnikatelem

10.8 Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost Zboží, tedy zavazuje se, že Zboží bude po dobu trvání záruční doby způsobilé k použití k obvyklému účelu a zachová si obvyklé vlastnosti. Záruční doba činí 12 měsíců a běží ode dne dodání Zboží. 

10.9 V ostatním upravuje práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího, především pak nároky Kupujícího z vad Zboží, ustanovení § 2099 a násl. Občanského zákoníku. Lhůta k vyřízení reklamace dle ustanovení odst. 10.5 Obchodních podmínek se považuje za přiměřenou dodatečnou lhůtu k plnění. Kupující může uplatnit nárok na slevu z Kupní ceny nebo pro případ podstatného porušení smlouvy odstoupit od Kupní smlouvy až po uplynutí této lhůty.

10.10 V případě neuznané reklamace je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu náklady neuznané reklamace v paušální částce 2.000,-Kč.

Společná ustanovení k reklamaci pro Podnikatele a Spotřebitele

10.11 Reklamaci lze uplatnit v provozovně Prodávajícího na adrese Diesel servis Kovařík -Třebíč, s.r.o., Řípov 45, 674 01 Třebíč. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned, jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání Zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení Zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.

10.12 K reklamaci je třeba doložit doklad osvědčující datum a místo převzetí Zboží, popřípadě záruční list, pokud byl vystaven, samotné Zboží v kompletním stavu, vyčištěné, zbavené všech nečistot a označit reklamovanou vadu Zboží. Nedoložením dokladu osvědčujícího datum a Místo plněníZboží se Kupující vystavuje riziku neprokázání včasnosti reklamace a oprávněnosti jeho nároku. Obdobně při předložení Zboží v jiném než kompletním stavu se Kupující vystavuje riziku neuznání reklamace.

10.13 Uplatní-li Kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, kdy právo z odpovědnosti za vady uplatnil, a po vyřízení reklamace též potvrzení o způsobu řešení reklamace, jakož i o provedení případné opravy a o době reklamačního řízení.

10.14 Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, na zánik životnosti Zboží v důsledku nadměrného používání nad rámec předpokládaného užití či účelovosti výrobku, jakož i v důsledku neodborného uvedení Zboží do provozu či neodbornými zásahy či používání v rozporu se stanoveným účelem. Na vady, pro které byla poskytnuta sleva z Kupní ceny, nelze uplatnit reklamaci.

10.15 Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z funkčních vlastností Zboží, z neodborného používání Zboží či chybné manipulace se Zbožím. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

10.16 Pokud je v rámci reklamačního řízení ohledně určité vady rozhodnuto, že reklamace je neoprávněná, pak nové reklamační řízení ohledně téže vady již nemůže proběhnout a Prodávající je oprávněn z tohoto důvodu odmítnout převzít Zboží k reklamaci.

10.17 Kupující je povinen po vyřízení reklamace Zboží převzít. Kupující uzavřením Kupní smlouvy stvrzuje, že pro případ prodlení Kupujícího s převzetím Zboží, je povinen Kupující nahradit Prodávajícímu náklady související s uskladněním Zboží, a to v paušální částce 100,- Kč za každý den prodlení. Kupující uzavřením Kupní smlouvy stvrzuje, že v případě prodlení Kupujícího s převzetím Zboží po dobu delší než šest měsíců ode dne, kdy mu bylo vyřízení reklamace oznámeno, a pokud nebylo možné Kupujícímu vyřízení reklamace oznámit, pak ode dne, kdy uplynula lhůta k vyřízení reklamace, je Prodávající oprávněn a zmocněn jménem Kupujícího zajistit likvidaci Zboží.

10.18 Požaduje-li Kupující, který je v prodlení s převzetím Zboží, jeho opětovné odeslání, pak je Prodávající povinen odeslat Zboží Kupujícímu jen za podmínky, že mu budou ze strany Kupujícího předem uhrazeny veškeré náklady související s tímto odesláním.

11. Odstoupení Spotřebitele od Kupní smlouvy, informační povinnost Prodávajícího

11.1 Poučení o právu na odstoupení od smlouvy: Prodávající tímto výslovně upozorňuje na právo Spotřebitele odstoupit bez uvedení důvodu od smlouvy ve smyslu § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku následovně. Spotřebitel má právo odstoupit od Kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření Kupní smlouvy a jde-li o
a) Kupní smlouvu, ode dne převzetí Zboží,
b) Kupní smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky Zboží, nebo
c) Kupní smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka Zboží, ode dne převzetí první dodávky Zboží.

11.2 Spotřebitel však nemůže takto ve smyslu čl. 9.1 Obchodních podmínek odstoupit mimo jiné od Kupní smlouvy, jejímž předmětem byla dodávka Zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro Kupujícího.

11.3 Kupující je povinen bezodkladně oznámit Prodávajícímu, že odstupuje od Kupní smlouvy. Oznámení musí být odesláno Prodávajícímu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí Zboží Kupujícím.

11.4 V případě odstoupení od Kupní smlouvy je Kupující povinen vrátit Prodávajícímu Zboží ve stavu, v jakém jej převzal, nepoškozené společně se všemi součástmi, příslušenstvím a dokumentací, které Kupující obdržel spolu se Zbožím. Vrácení Zboží zajišťuje Kupující jeho odesláním na adresu Prodávajícího nebo jeho předáním v provozovně Prodávajícího.

11.5 Veškeré náklady související s vrácením Zboží Prodávajícímu nese Kupující. Přijetí zásilky na účet Prodávajícího je Prodávající oprávněn odmítnout.

11.6 Prodávající vrátí Kupujícímu zaplacenou Kupní cenu zpět na účet uvedený Kupujícím, nebo poštovní poukázkou zaslanou na adresu Kupujícího. Prodávající může Kupujícímu vrátit Kupní cenu též v hotovosti v případě, že je Předmět prodeje vrácen jeho předáním v provozovně Prodávajícího. Prodávající vrátí Kupujícímu Kupní cenu do 14 dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy, ne však dříve, než mu Kupující Zboží předá nebo dostatečně prokáže, že Zboží odeslal. V případě vrácení poškozeného či nekompletního Zboží nebo v případě existence pohledávek Prodávajícího vůči Kupujícímu vracená Kupní cena přiměřeně ponížena (zápočet částky odpovídající snížené hodnotě vraceného poškozeného či nekompletního Zboží, resp. zápočet pohledávky Prodávajícího).

12. Ochrana a zpracování osobních údajů

12.1 Prodávající zpracovává osobní údaje o Kupujícím výlučně pro účely plnění práv a povinností dle Kupní smlouvy. K jinému zpracovávání osobních údajů o Kupujícím je Prodávající oprávněn pouze se souhlasem Kupujícího. Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

12.2 Uzavřením Kupní smlouvy vyslovuje Kupující souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, v automatizovaně vedené databázi Prodávajícího Prodávajícím jakožto správcem, případně zpracovatelem, se kterým Prodávající uzavře smlouvu, a to pro vzájemnou komunikaci včetně komunikace elektronickými prostředky týkající se smluvního vztahu Kupujícího a Prodávajícího a pro obchodní a marketingové účely Prodávajícího, jakož i pro obchodní a marketingové účely jeho obchodních a marketingových partnerů. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje Kupující dobrovolně na dobu neurčitou a může jej kdykoliv bezplatně na adrese Prodávajícího odvolat. Jiným subjektům kromě Prodávajícího a jeho obchodních a marketingových partnerů nebudou osobní údaje Kupujícího zpřístupněny. Kupující má veškerá práva zaručená zákonem o ochraně osobních údajů, zejména ustanoveními § 11, § 12 a § 21, tedy právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva tam uvedená. Dále má Kupující právo, jestliže zjistí nebo se bude domnívat, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména budou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li tato žádost shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel této žádosti, má Kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Na tento Úřad se může Kupující se svým podnětem obrátit i přímo.

13. Odstoupení od Kupní smlouvy, vyšší moc, náhrada škody

13.1 V případě, že dodávka Zboží byla uhrazena předem a na straně Prodávajícího se vyskytly neodstranitelné překážky, pro které nemůže dodávku Zboží uskutečnit ve sjednané lhůtě, a pokud nebude sjednána náhradní lhůta pro plnění, má právo Prodávající od Kupní smlouvy odstoupit, o čemž neprodleně Kupujícího vyrozumí a případně mu bezodkladně vrátí uhrazenou částku (Kupní cenu).

13.2 Prodávající neodpovídá Kupujícímu za nesplnění povinností z uzavřených Kupních smluv, pokud se tak stane z důvodu nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, kterým Prodávající nemohl zabránit.

14. Závěrečná ustanovení

14.1 V případě, že z Kupní smlouvy (popřípadě ze zákona) vyplývá povinnost jedné smluvní strany oznámit nebo sdělit určitou skutečnost druhé smluvní straně, pak je toto oznámení či sdělení možné provést též telefonicky, faxem nebo elektronicky datovou zprávou, která nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem nebo elektronickou známkou. Takové oznámení nebo sdělení se považuje za doručené v okamžiku, kdy dojde do sféry adresáta a adresát má objektivně možnost se s oznámením nebo sdělením seznámit. Poštovní zásilka se za podmínky, že nebyla doručena přímo adresátovi, považuje za doručenou desátým dnem ode dne, kdy byla uložena na poště, nebo dnem, kdy bylo její převzetí odmítnuto.

14.2 Údaj o tom, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru:
Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, v platném znění).

14.3 Prodávajícízajišťuje archivaci znění Kupní smlouvy včetně obchodních podmínek, a to ve formě v jaké byly uzavřeny. Přístup k archivovaným kupním smlouvám má výlučně Prodávající, případně subjekt Prodávajícím pověřený archivací. Tito nejsou oprávněni zpřístupnit Kupní smlouvy třetím osobám, s výjimkou případné zákonné povinnosti takového zpřístupnění.

14.4 Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 10. 2. 2017 a platí do odvolání. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Obchodní podmínky včetně Nákladů na odeslání bez předchozího upozornění. Pro Kupní smlouvy/Smlouvy o dílo uzavřené dle dosavadních Obchodních podmínek se použijí dosavadní obchodní podmínky.